ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565

18 ม.ค. 2022 09:00:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หนองฉลอง 334
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน     O2 ข้อมูลผู้บริหาร...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ 2565

1 เม.ย. 2021 09:00:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หนองฉลอง 147
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency assessment (ITA)  \ สแกน QR CODE 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

29 มิ.ย. 2020 09:00:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หนองฉลอง 179
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Intregrity & Transparency assessment (EIT) สแกน QR CODE   
To Top ↑