กิจกรรมเคารพธงชาติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ปีงบประมาณ 2564

21 เม.ย. 2021 02:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 46

นายหล้า ศรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง กล่าวให้โอวาทแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
และเพื่อแสดงออกต่อความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพียงกัน ทำงานเป็นทีม
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่
และที่สำคัญที่สุด จะต้องไม่ทำการทุจริตต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานและตรวจสอบได้

 

To Top ↑