ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ลงพื้นที่ให้ความรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดเก็บรายได้/ภาษี สอบถามปัญหาและ ความต้องการของชุมชน ทั้งทางด้านอุปโภค/บริโภค ในชุมชนพื้นที่ตำบลหนองฉลอง

19 เม.ย. 2021 07:00:00 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 43

To Top ↑