24 ส.ค. 2023 14:57:41 กิจกรรม อบต.หนองฉลอง 67

วันที่  23  สิงหาคม  2566  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง นำโดย นายหล้า  ศรีมาศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง  นางปานจิต  แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง วิทยากรผู้ให้ความรู้  นายโฆสิต  นิลสนิท  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ให้ความรู้ และสาธิตการผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มสตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีงานทำ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้มีความรู้ส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มสตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีสุขภาพจิตที่ดี ลดภาวะการเกิดความเครียด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

To Top ↑