การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

23 มิ.ย. 2020 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.หนองฉลอง 118

To Top ↑